Opis projektu

Przedmiotem kontraktu jest:

"Kontynuacja budowy autostrady A-4, Tarnów Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia km 502+796,97 do około 537+550;

Budowa autostrady A-4 Tarnów - Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia zlokalizowana jest na obszarze województwa małopolskiego i podkarpackiego.

Trasa autostrady przebiega głównie przez tereny użytkowane rolniczo oraz obszary leśne dot. fragmentu na granicy dwu województw. Administracyjnie zlokalizowana jest na terenie miasta Tarnowa, gminy: Lisia Góra, Czarna, Żyraków oraz Dębica.

Parametry techniczne autostrady:

klasa techniczna A
prędkość projektowa 120 km/h
ilość jezdni 2
ilość pasów ruchu 4 (2x2)
szerokość pasa ruchu 3,75 m
szerokość pasa awaryjnego 3,0 m
szerokość pasa dzielącego 12,5 m (w tym opaski wewnętrzne 2x0,5 i rezerwa na 3-ci pas szer. 3,75 m dla każdej jezdni)
szerokość pobocza gruntowego min 1,25
skrajnia pionowa 4,7 m
obciążenie dopuszczalne osi 115 kN/oś
kategoria ruchu KR 6

Zakres robót obejmuje między innymi:

 • budowę odcinka autostrady o długości około 34.8 km, o przekroju poprzecznym 2x2 pasy ruchu + pas awaryjny i parametrach technicznych drogi klasy A;
 • budowę bezkolizyjnego węzła autostradowego "Dębica Żyraków";
 • budowę bezkolizyjnego węzła autostradowego "Dębica Pustynia";
 • przebudowę (lub przełożenie) istniejących dróg poprzecznych: powiatowych, gminnych i dojazdowych) krzyżujących się z projektowaną autostradą A4 z dostosowaniem parametrów technicznych dróg klas Z, L i D;
 • budowę systemu dróg zbiorczych i dojazdowych;
 • budowę dwupoziomowych skrzyżowań z drogami poprzecznymi, koleją, ciekami wodnymi, ciągami pieszymi i szlakami migracji zwierząt przecinającymi autostradę w postaci następujących obiektów inżynierskich:
  • wiadukty drogowe - 14 szt. (w tym 3 przejścia dla zwierząt)
  • wiadukty autostradowe - 9 szt.
  • mosty autostradowe - 5 szt.
  • estakady - 1 szt.
  • przejścia dla pieszych pod autostradą - 1 szt.
  • przepusty (ramowe i rurowe).
 • budowę przepustów pod drogami poprzecznymi oraz zjazdami;
 • budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska m.in. ekranów akustycznych, urządzeń podczyszczających wody opadowe spływające z jezdni, wykonanie nasadzeń zieleni, ogrodzenia dla zwierząt;
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. bariery energochłonne, oznakowanie poziome i pionowe, wjazdy awaryjne, przejazdy awaryjne;
 • budowę elementów odwodnienia powierzchniowego m.in. rowy otwarte umocnione i nieumocnione, ścieki betonowe, wpusty ściekowe;
 • budowę elementów odwodnienia wgłębnego m.in. kanalizacja deszczowa, przykanaliki, studzienki wpustowe i rewizyjne, drenaż krawędziowy i skarpowy;
 • budowę urządzeń podczyszczających m.in. zbiorniki retencyjno-przepływowe;
 • budowę oświetlenia i zasilania węzłów "Dębica Żyraków" i "Dębica Pustynia";
 • budowę miejsca obsługi podróżnych MOP ("Jastrząbka" i "Jawornik");
 • budowę obwodu utrzymania autostrady (OUA Straszęcin) w węźle Dębica Żyraków;
 • budowę stacji poboru opłat (SPO) w węźle Dębica;
 • budowę drogowego odcinka lotniskowego (DOL);
 • przebudowę kolizji z sieciami wodociągowymi i kanalizacją sanitarną;
 • budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obiektów autostradowych;
 • przebudowę kolizji z urządzeniami i sieciami melioracyjnymi;
 • przebudowę kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi;
 • przebudowę kolizji z sieciami i przyłączami elektroenergetycznymi napowietrznymi i kablowymi wysokiego, średniego i niskiego napięcia;
 • budowę zasilania elektrycznego i oświetlenia obiektów autostradowych wraz z systemem sterowania;
 • budowę stacji transformatorowych SN/1MN wraz z przyłączami zasilania elektrycznego i oświetleniem obiektów autostradowych oraz systemu sterowania;
 • przebudowę kolizji z urządzeniami teletechnicznych;
 • budowę i instalacja autostradowego systemu łączności alarmowej SOS oraz systemu informacji drogowej SID m.in. kanalizacja i rurociągi kablowe, przepusty kablowe, studnie kablowe
 • przebudowę urządzeń i sieci gazowej wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia;
 • budowę ogrodzenia autostrady, w tym bramy, furtki, zabezpieczenia przejść nad ciekami.

Cel inwestycji:

Wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i poprawa jakości życia obywateli poprzez stworzenie sprawnego, bezpiecznego i zrównoważonego systemu transportowego. Podstawowym jej zadaniem jest zapewnienie szybkiego i sprawnego połączenia komunikacyjnego w ruchu międzynarodowym na kierunku wschód - zachód.

Jej budowa zapewni bezpośrednie połączenie z Republiką Federalną Niemiec przez przejście graniczne w Jędrzychowicach i z Ukrainą przez przejście graniczne w Korczowej. Budowa autostrady A-4 pod względem gospodarczym tereny Polski Wschodniej oraz zmniejszy ruch na istniejącej drodze krajowej nr 4, co skutkować będzie redukcją negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko.

Korzyści bezpośrednie z funkcjonowania autostrady:

 • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich,
 • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów mieszkaniowych,
 • zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni, spełniających kryteria dopuszczenia dla przejazdu pojazdów ciężkich o nacisku na oś 115 kN,
 • zmniejszenie uciążliwości oddziaływań na środowisko powodowanych przez ruch w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i innych,
 • zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom projektowanej drogi,
 • poprawa warunków ruchu (przepustowości, strat czasu),
 • zapewnienie komfortowego i szybkiego przejazdu wszystkim użytkownikom projektowanej drogi,

Podstawowe informacje:

Budowa autostrady A-4 Tarnów - Rzeszów, odcinek węzeł Krzyż - węzeł Rzeszów Wschód wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S-19 węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza

Kontrakt obejmuje:

"Kontynuację budowy autostrady A-4, Tarnów Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia km 502+796,97 do około 537+550"

Numer umowy o dofinansowanie - POIŚ.06.01.00-00-028/09-00

Data podpisania umowy - 30.06.2010r.

Data podpisania aneksu do umowy - 05.07.2012r

Wartość Projektu - 5 295 490 059,90 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej - 2 969 050 618,42 PLN

Nr umowy z Wykonawcą: 2811/9/2013/I/147/ZR/R-4/2013

Wartość umowy:

Netto: 798 001 651,66 PLN
Brutto: 981 542 031,54 PLN
Maksymalna wartość zobowiązania: 1 050 249 973,75 PLN

Po podpisaniu w dniu 15.12.2014 Aneksu nr 1 do Umowy nr 2811/9/2013/I/147/ZR/R-4/2013 r. Maksymalna wartość zobowiązania wynosi 1 266 189 220,69 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Dodatkowe informacje