Budowa autostrady A-4 Tarnów - Rzeszów, odcinek węzeł Krzyż - węzeł Rzeszów Wschód wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S-19 węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza

Informacje podstawowe

Kontrakt obejmuje:

"Kontynuację budowy autostrady A-4, Tarnów Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia km 502+796,97 do około 537+550"

Numer umowy o dofinansowanie - POIŚ.06.01.00-00-028/09-00

Data podpisania umowy - 30.06.2010r.

Data podpisania aneksu do umowy - 05.07.2012r

Wartość Projektu - 5 295 490 059,90 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej - 2 969 050 618,42 PLN

Nr umowy z Wykonawcą: 2811/9/2013/I/147/ZR/R-4/2013

Wartość umowy:

Netto: 798 001 651,66 PLN
Brutto: 981 542 031,54 PLN
Maksymalna wartość zobowiązania: 1 050 249 973,75 PLN

Po podpisaniu w dniu 15.12.2014 Aneksu nr 1 do Umowy nr 2811/9/2013/I/147/ZR/R-4/2013 r. Maksymalna wartość zobowiązania wynosi 1 266 189 220,69 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Dodatkowe informacje